top of page

/ ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van SlimTeam 
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen SlimTeam en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van SlimTeam
1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door SlimTeam niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door SlimTeam is bevestigd.
 
ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door SlimTeam desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.
2.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden SlimTeam niet.
 
ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat SlimTeam de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van SlimTeam en deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, wordt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.
3.3. Wederpartij en SlimTeam komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 
ARTIKEL 4. PRIJZEN
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die SlimTeam zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.
4.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders aangegeven.
4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is SlimTeam gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
 
ARTIKEL 5. BETALING
5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is SlimTeam alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4. Alle door SlimTeam gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.
 
ARTIKEL 6. AFKOELINGSPERIODE, ANNULERING EN RETOUREN M.B.T. FYSIEKE PRODUCTEN 
6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 30 dagen na levering van het fysieke product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 30 dagen terugsturen. Bovenstaande geldt niet voor digitale producten en diensten, zoals alle Coaching SlimTeam diensten en producten.
6.1A. Wilt U gebruik maken van de retourmogelijkheid neem dan contact op via contact@slimteam.nl, vernoem het bestelnummer in het onderwerp van de email en geef de reden van het retour aan. Afhankelijk van de reden van het retour kunt u het pakket voldoende gefrankeerd of kostenloos retoursturen.
6.2. Voorwaarden voor het recht van retour: Het fysieke product mag niet gebruikt zijn en dient nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. (Consument moet product wel kunnen bekijken en passen maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
6.3. Indien de wederpartij van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade SlimTeam worden aangeboden, dan draagt SlimTeam zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst.
6.4. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door SlimTeam ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door SlimTeam ten gevolge van de annulering geleden schade.
6.5. Indien de totaalwaarde van de order na de retournering onder de €150,- komt is SlimTeam gemachtigd om alsnog de verzendkosten van 3,95 te berekenen.
 
ARTIKEL 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO M.B.T. FYSIEKE PRODUCTEN 
7.1. In beginsel streeft SlimTeam ernaar om bestellingen die voor 17:00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
7.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor.
7.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit SlimTeam kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens SlimTeam tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij SlimTeam niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.
7.5. Wederpartij dient de bij SlimTeam gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door SlimTeam opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. SlimTeam zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van SlimTeam op schadevergoeding.
 
ARTIKEL 8. DIENSTEN EN VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DIGITALE PRODUCTEN
8.1 SlimTeam levert persoonlijke diensten op maat, bestaand uit advies op het gebied van training, voeding en personal training.
8.2 SlimTeam verschaft de te leveren diensten niet eerder dan na ontvangst van de betaling. De voorbereiding van de dienstlevering is afhankelijk van de ontvangst van het door de wederpartij ingevulde intakeformulier. Na ontvangst van het intakeformulier zal de dienstlevering niet later plaatsvinden dan 72 uur nadat het intakeformulier is ingestuurd.
8.3 SlimTeam levert haar 12 weken transformatie pakketten, voedingsplannen en trainingsplannen enkel en alleen als op maat gemaakte (digitale) producten en diensten. Bij de aankoop van een 12 weken pakket, voedingsplan en/of trainingsplan vervalt derhalve het herroepingsrecht voor de consument.
8.4 SlimTeam levert haar Coaching diensten volledig online. Daardoor kan SlimTeam niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie, dat het leveren van de diensten op veilige wijze gebeurt, dat fouten worden opgelost, en dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
8.5 Alvorens een 12 weken pakket, voedingsplan of trainingsplan aan te schaffen bij SlimTeam, is de wederpartij verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen.
8.6 De wederpartij is verplicht in algemene zin correcte informatie aan te leveren.
8.7 De wederpartij heeft de plicht geen materiaal aan te leveren waarop auteursrecht rust.
8.8 De Wederpartij begrijpt dat de dienstverlening afhankelijk is van de juistheid van gegevens, en verklaart dat de opgegeven informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is.
8.9 De informatie die de Wederpartij verstrekt zal te allen tijde op vertrouwelijke wijze worden gebruikt door SlimTeam.
8.10 Inbreuk op rechten van de Wederpartij dienen per e-mail gemeld te worden bij contact@slimteam.nl. SlimTeam zal na de melding de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en er indien mogelijk actie tegen ondernemen.
8.11 De Wederpartij mag zijn/haar registratie niet gebruiken om derden toegang te verschaffen tot SlimTeam. Bij overtreding is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade.
8.12 Voor elke schade die SlimTeam en derden wordt toegebracht wegens het delen van informatie door de Wederpartij, is de Wederpartij volledig aansprakelijk.
8.13 De Wederpartij stemt er mee in dat SlimTeam alle door de Wederpartij aangedragen en door gebruik van SlimTeam gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals omschreven in de privacy verklaring van deze website.
8.14 SlimTeam behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteiten van een of meer onderdelen van SlimTeam te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. De Wederpartij zal hierover altijd worden ingelicht. Een wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Wederpartij gedeelde informatie ontoegankelijk maken of verloren laten gaan.
8.15 Indien een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel wordt doorgevoerd, om welke reden dan ook, heeft de Wederpartij slechts recht op een pro rato retournering van het reeds aan SlimTeam (vooruit)betaalde bedrag.
 
ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1 Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden erkent de Wederpartij uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud het Producteigendom zijn van SlimTeam en beschermd zijn door de rechten inzake intellectuele eigendom, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
9.2 SlimTeam verleent de Wederpartij een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en door SlimTeam te herroepen recht om SlimTeam’ diensten en producten te gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
9.3 Na beëindiging van de dienst (door afloop van de contractduur of door tussentijdse beëindiging door SlimTeam op grond van artikel 5.3), bezit de Wederpartij niet meer het recht om gebruik te maken van de door SlimTeam geleverde diensten en producten. Het account van de Wederpartij wordt dan voor de Wederpartij afgeschermd. Producten en diensten die tijdens de looptijd van het Wederpartijschap zijn geleverd, blijven eigendom van SlimTeam, worden na afloop van de contractuur niet aan de Wederpartij ter beschikking gesteld en mogen door de Wederpartij niet verder worden verspreid.
9.4 Indien SlimTeam en een derde in een Overeenkomst een licentieverlening vastleggen voor een of meer van de producten of diensten van SlimTeam, betreft het hier een beperkt, onoverdraagbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.
9.5 De Wederpartij heeft nooit het recht om ontwerpen, afbeeldingen, informatie, en overige inhoud van SlimTeam te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken en/of voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit op schriftelijke wijze nadrukkelijk anders is overeengekomen met SlimTeam.
 
ARTIKEL 10. COMMUNICATIE
10.1 Communicatie tussen SlimTeam en de Wederpartij kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld middels softwareapplicaties, updatenotificaties of herinneringen en e-mail.
10.2 De Wederpartij stemt ermee in dat SlimTeam de Wederpartij, indien zij dit nodig acht, kan benaderen voor informatie over wijzigingen van of updates voor de diensten.
10.3 De Wederpartij erkent dat SlimTeam hem/haar mag benaderen voor commerciële doeleinden. Er wordt de Wederpartij de mogelijkheid geboden om na een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.
10.4 SlimTeam mag te allen tijde gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie van beide partijen zonder nader bericht verwijderen, mits dit verwijderen wordt gerechtvaardigd door de inhoud van deze communicaties.
 
ARTIKEL 11. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
11.1. SlimTeam zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
11.2. SlimTeam is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij SlimTeam
11.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SlimTeam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SlimTeam worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SlimTeam zijn verstrekt, heeft SlimTeam het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 
ARTIKEL 12. GARANTIE / RECLAME
12.1. SlimTeam garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
12.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat SlimTeam in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren.
12.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.
12.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.
12.5. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van SlimTeam op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van SlimTeam;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens SlimTeam (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
12.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door SlimTeam gegrond wordt bevonden, zal SlimTeam te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.
12.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

12.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.
 
ARTIKEL 13. KEURING
De zaken worden voor de aflevering door SlimTeam gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door SlimTeam vastgesteld.
 
ARTIKEL 14. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
14.1. SlimTeam is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
14.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van SlimTeam passende zekerheid heeft gesteld.
 
ARTIKEL 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud en na volledige betaling is het product eigendom van de wederpartij.
 
ARTIKEL 16. AANSPRAKELIJKHEID
16.1. SlimTeam is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van SlimTeam of leidinggevende ondergeschikten.
16.2. SlimTeam evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
16.3. SlimTeam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
16.4. Wederpartij dient SlimTeam altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.
16.5 SlimTeam voert haar advieswerkzaamheden naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit. Echter, het betreft hier een inspanningsverplichting. Dit wil zeggen dat SlimTeam het succes en welslagen van de Wederpartij door het gegeven advies niet waarborgt, noch de mate waarin het opvolgen van het advies de Wederpartij nader tot zijn/haar gestelde doel brengt. SlimTeam is niet aansprakelijk voor niet of onvoldoende behaalde resultaten.
16.6 In alle gevallen waarin SlimTeam eventueel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, is de aansprakelijkheid van SlimTeam beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van SlimTeam in een bepaald geval wordt uitgekeerd. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van SlimTeam niet overgaat tot uitkering, beperkt de aansprakelijkheid van SlimTeam zich tot vijfmaal het bedrag dat door SlimTeam aan de Wederpartij in rekening is gebracht.
 
ARTIKEL 17. OVERMACHT
17.1. Onder overmacht in de SlimTeam, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van SlimTeam kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door SlimTeam ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
17.2. Overmacht geeft SlimTeam het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.
 
ARTIKEL 18. PERSOONSGEGEVES
SlimTeam zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.
 
ARTIKEL 19. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

/ PRIVACY VERKLARING

ALGEMEEN

SlimTeam respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. SlimTeam zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

GEBRUIK VAN NAW GEGEVENS

SlimTeam gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.
Om het winkelen bij SlimTeam zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. In uw SlimTeam account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

SlimTeam verkoopt uw gegevens niet. SlimTeam zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij SlimTeam. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

 

COOKIEBELEID

De webshop van SlimTeam maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Zo maken wij gebruik van functionele cookies om de webshop goed te laten functioneren en analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden in onze webshop. Daarnaast plaatsen wij tracking cookies om de inhoud van advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Bekijk hier ons cookiebeleid. Door op akkoord te klikken accepteer je ons cookiebeleid.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje dat jouw voorkeuren voor onze website opslaat op jouw computer, tablet of smartphone. Bij een volgend bezoek kan de website die informatie weer opzoeken en gebruiken voor een betere ervaring op de website.

Waar zijn cookies voor nodig?

Wij zetten cookies in voor verschillende doeleinden. Zo gebruiken wij functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om inzicht te krijgen in het verkeer op onze website en hiermee de website gebruiksvriendelijker te maken. Ook gebruiken wij social media cookies die ingezet worden wanneer je wilt inloggen via Facebook of een product wilt delen op je social media pagina. Tot slot zetten wij tracking cookies in om je interesses te peilen en hierop een persoonlijke aanbieding te kunnen tonen die voor jou het meest relevant is.

Weet een cookie wie ik ben?

Nee, cookies registreren geen persoonlijke gegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens. Cookies onthouden alleen je voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

SlimTeam heeft een gerechtvaardigd belang om enkele gegevens te bewaren waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Het gaat hierbij om factuurgegevens die verweven zitten in de boekhouding.

Vragen en/of klachten

Mocht je vragen of klachten hebben omtrent ons privacy- en cookiebeleid dan stuur graag een e-mail naar contact@slimteam.nl.

bottom of page